1. Formål, definition og scope

1.1  I henhold til ”Bekendtgørelse om Organisatoriske krav til værdipapirhandlere” skal bestyrelsen for Miranova Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende ”Miranova”) fastlægge en politik for håndtering af interessekonflikter. Denne politik benævnes i det følgende som ”Interessekonfliktspolitik”.

1.2  Formålet med Miranovas Interessekonflitspolitik er at sikre, at potentielle interessekonflilkter bliver identificeret, og at Miranova har fastsat procedurer for håndtering af interessekonflikter. Herudover er Miranovas Interessekonfliktspolitik etableret ud fra princippet om “at behandle kunderne ens I ensartede tilfælde”.

1.3  Med udgangspunkt i selskabets politikker er, hvor det er fundet relevant, fastlagt en række understøttende forretningsgange og operationelle procedurer ud fra formålet at reducere risici for Miranova mest muligt i forhold til selskabets aktiviteter.

2. Identifikation og håndtering af interessekonflikter

2.1  Risiko for interessekonflikt opstår, hvor der er modstridende interesser mellem Miranova og Kunden eller mellem Selskabets kunder indbyrdes.

2.2  Miranova tilstræber at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter mellem Kunden og Miranova og mellem Selskabets kunder indbyrdes. Hvis der mod forventning måtte opstå en interessekonflikt mellem Kunden og Miranova, eller der er en risiko for at en interessekonflikt måtte opstå, er Miranova forpligtet til straks at orientere Kunden herom. Dette gælder også hvis – eller der er risiko for – en interessekonflikt måtte opstå Selskabets kunder imellem.

2.3  Miranova håndterer identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter på en professionel måde, således at Miranova handler med integritet og udviser fairness i forhold til identificerede og potentielle interessekonflikter.

2.4  Miranova har identificeret følgende potentielle interessekonflikter:

  • Miranova kan rådgive en kunde, hvor rådet strider mod en anden kundes interesse
  • Personer eller selskaber i Miranovas ejerkreds samt medlemmer af selskabets ledelse og/eller medarbejderstab kan have positioner i værdipapirer eller instrumenter, der også rådgives om I forhold til kunder
  • En medarbejder er repræsenteret I selskabets bestyrelse, og er ligeledes med i selskabets ejerkreds
  • Et selskab i Miranovas ejerkreds er også porteføljeforvaltningskunde i Miranova

2.5 Miranova håndterer identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter på følgende måde:

  • Alle aftaler indgås på markedsvilkår og der rapporteres løbende på disse til selskabets bestyrelse
  • Alle aftaler med ‘nærtstående parter’ indgås af Selskabets bestyrelse
  • Miranovas medarbejdere er underlagt en professional tavshedspligt, og deling af informationer blandt medarbejdere sker kun, når det er nødvendigt
  • Miranova har udarbejdet politikker og forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder og Selskabets medarbejdere er gjort bekendt med disse
  • Miranovas medarbejdere er alle gjort særskilt bekendt med selskabets politik for håndtering af interessekonflikter

2.6 Miranovas medarbejdere og ledelse er underlagt spekulationsforbud, hvilket er en integrereret del af Selskabets regelsæt om håndtering af interessekonflikter.

3. Controlling og rapportering

3.1  Identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter overvåges og håndteres løbende, såfremt der identificeres interessekonflikter.

3.2  Det påhviler selskabets direktion løbende at rapportere en status på Interessekonfliktspolitikkens overholdelse til selskabets bestyrelse, således at Miranovas bestyrelse kan vurdere, om bekendtgørelsens bestemmelser er overholdt.

4. Ansvar og godkendelse

4.1  Miranovas direktion har ansvar for at sikre at selskabets Interessekonfliktspolitik er kommunikeret til selskabets medarbejdere samt at sikre, at den operationelle håndtering i forhold til Interessekonfliktspolitikken – og de i politikken fastsatte retningslinjer – er indarbejdet i selskabets forretningsgange. Interessekonfliktspolitikken og understøttende forretningsgange sikrer således en sund risk management-praksis i Miranova.

4.2  Miranovas Interessekonfliktspolitik skal løbende ajourføres og skal altid godkendes af selskabets bestyrelse, når der sker opdatering. Dog skal ajourføring og godkendelse af bestyrelsen altid ske mindst én gang årligt.